245BCJAB12AMRAF02ARKAiL1188AM04SPYAU58DVKAV05TONAY57KTOB16DSBBU65TLJD9ARFDB09LEGGK66KCZGV12ARYH11OFFKU19HOHLH18AWPM11SKNM555JMFMF07AMLMY20AMRN400JPTNA61NHZNMV3OCK140HP010GDPR50WAWS5DXAS007WAYSD10AMLSK52MJKSK8888TYE757SV8GCRV12NTPV45TONV121VEVV888RPMW2NDMWA10CZTWLY72Y100TALYJ07LYS